Vedtægter for Foreningen ”SOFUS”

1.
Foreningens navn er ”SOFUS”. Dens hjemsted er Glumsø by i Næstved 
kommune.

2.
Foreningens formål er at muliggøre medlemmernes interesse for at opleve og 
følge sportsbegivenheder og andre kulturbegivenheder i fællesskab.

3.
Som medlemmer af foreningen optages de af det i § 14 nævnte 
optagelsesudvalg godkendte ansøgere, som ønsker at være medlem af foreningen, og som bifalder foreningens vedtægter.

Kun medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer. Hvor der til et ar- rangement er et begrænset antal pladser, sker deltagelse efter ”først-til-mølle” princippet.

Alle medlemmer skal ved indmeldelse kunne oplyse en funktionsduelig e-mail- adresse, da al kommunikation til og fra foreningen foregår på denne måde.

Foreningen optager fortrinsvis medlemmer fra lokalområdet.

4.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer og kan ske 
med mindst én måneds varsel til udløbet af en måned.

5.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årligt.

6.
Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til 
generalforsamling sker ved e-mail med mindst 14 dages varsel.

7.
Den ordinære generalforsamling afholdes i Glumsø inden udgangen af juni 
måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen i enighed bestemmer det, eller 10 medlemmer fremsætter krav herom overfor bestyrelsen. En sådan generalforsamling indkaldes efter de i § 6 angivne regler.

8.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør alle 
spørgsmål om forhandlingsmåden, stemmeafgivning m.v.

9.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

10.
Ved generalforsamlinger har hvert fremmødt medlem én stemme. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt.

En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 40 % af medlemmerne er til stede.

11.
På generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Til beslutning af væsentlige forandringer, herunder ændring af foreningens vedtægter, beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden organisation kræves dog, at mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer herfor.

12.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Medlemmerne afgår på skift, således at der på den første generalforsamling vælges 1 medlem for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

Til posten som kasserer kan bestyrelsen supplere sig med en person, som ikke er medlem, og som ikke betaler kontingent.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

13.
Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke aktiviteter foreningen ønsker at 
gennemføre. Disse skal afstemmes med Glumsø Biograf & Kulturhus, når dette er hjemsted for disse.

14.
Til bedømmelsen af ansøgninger om optagelse som medlem af foreningen 
nedsættes et optagelsesudvalg på to medlemmer, udpeget af bestyrelsen.

15.
Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

16.
Foreningen hæfter kun med foreningsformuen., og dens medlemmer hæfter 
ikke for foreningens forpligtelser.

17. Regnskabsåret går fra 01.04. til 31.03.

Foreningen kan ikke udbetale udbytter til medlemmer eller andre.

Et eventuelt overskud overføres til næste år, såfremt generalforsamlingen ikke beslutter, at det på anden måde skal anvendes til fremme af sports- eller kultur- dyrkelsen.

18.
Årsregnskabet revideres af 1 af generalforsamlingen valgte revisor.

19.
Såfremt en generalforsamling træffer beslutning om foreningens opløsning, 
bestemmer den tillige, ved hvem og hvorledes dette skal ske, samt på hvilken måde den eventuelt tiloversblevne foreningsformue skal anvendes til fremme af det lokale kulturliv.

            __________________

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Glumsø 01.06.2010. Som dirigent

___________________________ Lars Bille Poulsen